Negatywne postawy rodziców wobec dzieci

Negatywne postawy rodziców wobec dzieci

Do nieprawidłowych postaw rodzicielskich należy postawa odtrącająca, która cechuje się nadmiernym dystansem uczuciowym i dominacją rodziców. Dziecko jest dla nich ciężarem, wzbudza ich niechęć. Rodzice tacy otwarcie krytykują dziecko, nie dopuszczają go do głosu, stosują surowe kary, represyjne żądania, postępują z nim w sposób brutalny. Dzieci pod wpływem takiego postępowania rodziców stają lękliwe, bezradne, spada ich samoocena i poczucie własnej wartości. Kolejna to postawa unikająca, która charakteryzuje się dużym dystansem uczuciowym rodziców wobec dziecka, ich uległością i biernością. Rodzice wykazują beztroskę posuniętą do braku odpowiedzialności, ignorują dziecko, zaniedbują je po względem uczuciowym, opiekuńczym oraz stawianych dziecku wymagań. Dzieci z takich rodzin cechuje brak wytrwałości w działaniu, nieufność, strach oraz konfliktowość w kontaktach z ludźmi. Postawa nadmiernie chroniąca polega na bezkrytyczności wobec dziecka, rodzice ulegają dziecku, uważają je za wzór doskonałości, tolerują jego niewłaściwe postępowanie, zaspokajają każdy kaprys, pozwalają panować nad całą rodziną, są przesadnie opiekuńczy i nadmiernie troskliwi, przez co utrudniają dziecku samodzielność. Dzieci z takich rodzin wykazują opóźnienie dojrzałości społecznej, bierność, zarozumiałość, poczucie większej wartości, nadmierną pewność siebie, zależność od matki oraz nieustępliwość.